Na czym polegają szkolenia z logistyki?

Czy wiecie, że logistyka narodziła się w wojsku? Dopiero w połowie XX wieku wyszła poza koszary.  Odkryto wówczas, że jej potencjał można wykorzystać również w cywilnych sferach gospodarki jako sposób na redukcję kosztów związanych z transportem i gospodarką zapasami.

Obecnie w przedsiębiorstwach przywiązuje się dużą wagę do zarządzania logistycznego, a wiedza z tego zakresu jest cennym atutem na rynku pracy. Szkolenia z logistyki są doskonałym sposobem na zdobycie lub poszerzenie tejże wiedzy.

Jakie tematy poruszane są na szkoleniach z logistyki?

Szkolenia z logistyki dostarczają wiadomości i umiejętności związanych planowaniem oraz kontrolą działań związanych z ekonomicznym przepływem i magazynowaniem dóbr (surowców czy też wyrobów gotowych) i informacji o nich od miejsca pochodzenia do miejsca konsumpcji. Nadrzędnym celem jest zaspokojenie potrzeb klienta. Mówiąc prościej – osoby odpowiedzialne za logistykę czuwają, aby dany towar dotarł do właściwego klienta w odpowiedniej ilości, w określonym czasie, w niegnanym stanie i możliwie po jak najniższej cenie.

Jaki jest zakres szkoleń z logistyki?

Oferta szkoleniowa może dotyczyć różnych aspektów logistyki i być skierowana do osób zajmujących się nią na różnych szczeblach przedsiębiorstwa. Najczęściej są to szkolenia z logistyki poświęcone zarządzaniu zapasami oraz planowaniu i bilansowaniu całego procesu produkcji i dystrybucji, a także zarządzanie procesem zaopatrzenia i zakupów, które warunkują ciągłość produkcji i sprzedaży. Takie szkolenia skierowane są dla kadry kierowniczej wyższych szczebli.

Czytaj również  Kto wybiera studia informatyczne?

Logistyczne szkolenie

Jakie szkolenia z logistyki są polecane dla kierowników?

Kierowników niższych szczebli szkoli się zazwyczaj w gospodarce magazynowej, czyli organizacji magazynu i prac magazynowych, prawidłowemu rozmieszczeniu towarów, maksymalnemu wykorzystaniu powierzchni magazynowej czy też obiegowi informacji pomiędzy magazynem a innymi działami firmy. Osoby zarządzające magazynami muszą orientować się także w zasadach gospodarowania paletami – istnieją także kursy w tym zakresie, połączone często z praktycznymi ćwiczeniami rozpoznawania i klasyfikowania rodzajów palet.  Tematem szkolenia z logistyki może być również regulacje prawne związane z czasem pracy kierowców oraz ich wpływ na planowanie transportu.

Jak wyglądają szkolenia z logistyki w praktyce?

Szkolenia rozpoczynają się wstępem teoretycznym, który ilustrowany jest przykładami zaczerpniętymi z doświadczeń innych firm. Część wykładowa przybiera najczęściej formę prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem zdjęć i filmów. Jest to czas na przyswojenie niezbędnej wiedzy, która zostanie utrwalona w kolejnej części szkolenia.  Część druga polega na rozwiązywaniu zdań i wykonywaniu ćwiczeń praktycznych związanych z omawianym tematemZadania opierają się na pracy indywidualnej lub grupowej. Czasami przybierają formę przeróżnych gier. Szkolenia z logistyki najczęściej kończą się burzą mózgów w celu rozwiązania problemu przedstawionego przez prowadzącego, a także pytaniami i wymianą doświadczeń między uczestnikami.